Personuppgiftspolicy - Afrikakompaniet

Personuppgiftspolicy

Afrikakompaniet (Svenska Afrikakompaniet AB), organisationsnummer 556491-6319, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Afrikakompaniet  är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på [email protected] eller på telefon 08-539 211 88.

Hur vi samlar in personuppgifter?

När du kontaktar oss via hemsidans webbformulär, bokar en resa, vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev med mera samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, matallergier med mera.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring din resa. Bland annat används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via i första hand epost men även sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Hur länge sparas informationen?

Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i tre år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, till exempel för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, det vill säga safariföretag, hotell/boenden, hyrbilsfirma och i vissa fall flygbolag. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land

Vi arrangerar resor till södra och östra Afrika och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för till exempel direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.