Afrikakompaniets resevillkor

Afrikakompaniet följer Svenska Resebyråföreningens allmänna villkor för paketresor som finns att läsa här. Därutöver har Afrikakompaniet särskilda resevillkor, nedan. Skulle på någon punkt de allmänna villkoren och våra särskilda villkor vara motstridiga gäller de särskilda villkoren.

Afrikakompaniets särskilda resevillkor

Deposition och slutbetalning

Genom att resenären betalar den första fakturan godkänns reseupplägget. Kunden anses ha mottagit respektive faktura i och med att Afrikakompaniet har skickat den. Det är resenärens ansvar att meddela om en faktura inte erhålls i tid. Alla dokument skickas via epost, det är därför av yttersta vikt att resenären meddelar Afrikakompaniet om eventuell ny epostadress. Om depositionsbetalning ej är Afrikakompaniet tillhanda inom angiven tid kan bokningen ej garanteras. Om slutbetalning ej erlagts inom angiven tid förbehåller Afrikakompaniet sig rätten att avboka resan med omedelbar verkan. Notera dock att avbokningsregler enligt nedan gäller. I de fall då boendet inte förbetalats i sin helhet via Afrikakompaniet gäller följande: Medan hotell normalt betalas vid avresan betalas gästhus i förskott senast på ankomstdagen. Afrikakompaniets resevillkor stipulerar att ingen återbetalning sker vid avflyttning i förtid, oavsett orsak. 

Afrikakompaniet ger prisförslag i den valuta som våra partners tillämpar, det kan vara USD, Sydafrikanska rand (ZAR), kenyanska eller tanzanska shilling eller något annat beroende på resmål.

Vi tar betalt i svenska kronor och tillämpar Forex valutakurs (köp) som ni hittar här, den dag som fakturan skickas.

Huvudresenär

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Afrikakompaniet. Alla frågor, ändringar samt eventuell avbeställning måste göras av huvudresenären. Medresenär som önskar någon form av ändring av resan måste göra detta via huvudresenären. Önskar resenärerna separata fakturor skall detta meddelas Afrikakompaniet före fakturering och samtliga fakturor skickas till huvudresenären, som i sin tur får ansvaret att förmedla dessa till medresenärerna. Resan anses ej betald förrän samtliga resenärer betalat sina fakturor.

Flygbiljetter
Om kunden bokar flyg på egen hand är det dennes ansvar att försäkra sig om att flygbiljetter bokas till rätt datum och tid.

Förbehåll om ändringar

Om Afrikakompaniet på grund av oförutsedda omständigheter skulle bli tvunget att göra väsentliga ändringar av den beställda resan, resmål eller transportsätt skall resenären meddelas omgående. Resenären har då rätt att frångå avtalet. Afrikakompaniet förbehåller sig rätten att, vid ändring av priser och regler från hotell samt arrangörer av aktiviteter, göra motsvarande ändring gentemot resenären. Prisändringar före avresan kan även inträffa på grund av exempelvis ändrade skatter, avgifter och valutakurser.

Avbokningar

Om ingen avbokning sker och resenären inte infinner sig på för ankomsten angiven tid och plats eller inte kan deltaga i eller fullfölja resan på grund av för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass äger Afrikakompaniet rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.
Ingen återbetalning sker för arrangemang som inte utnyttjas.

Afrikakompaniet tar en icke återbetalningsbar avbokningsavgift på 20 procent av totala resebeloppet. I de fall våra partners eller underleverantörer (hotell, gästhus safariföretag, flygoperatörer med flera) har strängare avbokningsregler gäller dessa. Avbokningsregler för den enskilda resan framgår senast i samband med din faktura.
Vid avbokning och eventuell återbetalning förbehåller vi oss rätten att ta ut eventuella bankavgifter och administrationsavgifter. 

Afrikakompaniet kan inte hållas ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokning. Varje resenär råds att teckna avbeställningsskydd för att skydda sig mot dessa kostnader. Kontrollera före avresan att bästa möjliga skydd finns i reseförsäkringen.

Resenärens ansvar

Det är resenärens ansvar att meddela Afrikakompaniet om en faktura inte erhålls i tid, att kontrollera att det som är specificerat på fakturorna är korrekt och att påtala felaktigheter omedelbart. Det är resenärens ansvar att kontrollera att samtliga namn i bokningen överensstämmer med resenärernas pass.
Skulle något namn vara felstavat och Afrikakompaniet inte meddelats detta före utfärdande av flygbiljett, gäller flygbolagens regler och resenären får stå för de kostnader flygbolaget debiterar. Resenären ansvarar för att, före köp av resa, ta del av gällande resevillkor samt att:
• infinna sig i god tid på förbokade hotell, förbokade aktiviteter och för flyg.
• kontrollera passets giltighetstid. Normalt gäller att passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter resans slut, förutom vid resor till Sydafrika då enbart 30 dagars giltighet räcker.
• Vissa länder, till exempel Botswana och Namibia, har strikta regler för inresa med barn under 18 år. Det krävs speciell dokumentation förutom pass. Det är resenärens ansvar att hålla sig informerad om hur reglerna ser ut för dagen, samt att ta med de dokument som krävs.
• kontrollera huruvida visum behövs och vidta nödvändiga åtgärder.
• kontrollera att han/hon har fullgott vaccinationsskydd.
• se över reseförsäkringar och medtaga försäkringsbevis på resan.

Resenären står själv för eventuella kostnader som kan uppkomma om ovanstående inte följs.

Afrikakompaniets ansvar

Även om alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att garantera säkerheten för våra kunder och deras ägodelar, tar Afrikakompaniet och företagets agenter, partner och underleverantörer inte ansvar för någon skada, förlust eller olägenhet, oavsett orsak. Se till att ha en bra reseförsäkring.
Kunderna kommer att hållas ansvariga för alla skador de orsakar på andras egendom under vistelsen. Problem och skador på hotell och gästhus ska rapporteras till ägarna.
Observera att förhållanden som beskrivs i våra webbsidor kan ändras närsomhelst. Vi försöker att informera våra kunder om kända förändringar, men kan inte hållas ansvariga för eventuella oförutsedda omständigheter eller något som gjorts av våra partner eller underleverantörer.
Afrikakompaniet reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel i reseförslag, broschyrer, prislistor samt på våra webbsidor. Afrikakompaniet reserverar sig också för eventuella skrivfel i reseförslag och offerter med avseende på datum och tid. De reseförslag som kunden erhåller kan inte åberopas som bindande dokument. Skulle fakturorna anses vara felaktiga eller motstridiga är det kundens ansvar att påpeka detta innan betalning sker.

Muntliga löften av Afrikakompaniet som är av väsentlig betydelse för resenären skall, för att kunna åberopas, vara skriftligen bekräftade.

Hyrbil

Afrikakompaniet tar, utöver bokningen, inget vidare ansvar för hyrbilen och allt som rör denna. Det är kundens fulla ansvar att hålla sig informerad om alla extrakostnader samt eventuella tilläggsförsäkringar och övriga villkor. Det är aldrig möjligt att boka en speciell bilmodell, bara en viss prisgrupp. Notera att resenären i vars namn bilen bokas måste ha med sig ett kreditkort i dennes namn samt giltigt körkort. Det är inte möjligt att använda annan medresenärs kreditkort. Vi rekommenderar att resenären löser ut ett internationellt körkort före avresan, även om det inte är ett krav för att hyra bil. Det kan bli avgörande för om försäkringen ska gälla i händelse av olycka.

Risker

Vissa aktiviteter, utflykter, trafik, safariturer med mera kan medföra risker. Resenären reser på egen risk och Afrikakompaniet tar inget ansvar för eventuella skador. 

Betalning

Inbetalning görs till konto eller bankgiro. Afrikakompaniet förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för att täcka eventuella kostnader vid utlandstransaktioner. Vi tar betalt i svenska kronor, och tillämpar Forex valutakurs (köp) som ni hittar här, den dag som fakturan skickas.

Resegaranti

Svenska Afrikakompaniet har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti, se www.kammarkollegiet.se.

Reklamation

Skulle resenären upptäcka att något arrangemang som överenskommits inte överensstämmer med vad som avtalats skall reklamation göras till Afrikakompaniet direkt då felet upptäcks. Kan inte situationen redas ut mellan Afrikakompaniet och resenären då denne är på plats, måste resenären inom en månad efter hemkomst inkomma med skriftlig reklamation med bifogande av kvitton på eventuella merkostnader. Om återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dag klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. Resenär som utan att först kontakta Afrikakompaniet löser eventuella fel och brister på egen hand, anses ha förverkat sin rätt till reklamation. Afrikakompaniet ansvarar inte för brister som kan bero på försummelse från resenärens sida eller tredje person samt omständigheter som inte kunnat förutses eller undgås. Afrikakompaniet ansvarar inte heller för händelser som ej kunnat avvärjas på grund av force majeure. Afrikakompaniet, eller dess samarbetspartners, kan inte hållas ansvariga för väder och vind, strömavbrott, strejker, dåliga vägar, fordon som går sönder eller andra olägenheter.

Några ord på vägen:  Detta är Afrika! Oväntade saker kommer att inträffa. Kvaliteten på infrastrukturen och boende kommer att variera stort. Försök att möta oväntade hinder med ett leende. Tänk på att överraskningar – bra eller dåliga – är alltid en del av det stora äventyr som är Afrika.